Skip to main content

Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

De AVG hanteert de volgende beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens:
Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Verwerking dient voor de betrokkene gerechtvaardigd, eerlijk en duidelijk te zijn.
Doelbinding
De verwerking dient gebaseerd te zijn op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
Minimale gegevensverwerking
De verwerking dient beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is voor het doel.
Juistheid
Incorrecte persoonsgegevens dienen gecorrigeerd of gewist te worden.
Opslagbeperking
Persoonsgegevens dienen niet langer opgeslagen te worden dan nodig is voor het doel van de verwerking.
Integriteit en vertrouwelijkheid
De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker dienen technische en organisatorische maatregelen te nemen om een passende beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Dat houdt in dat persoonsgegevens beschermd zijn tegen onder meer ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Verantwoordingsplicht
De verwerkingsverantwoordelijke dient te kunnen aantonen dat hij zich aan deze beginselen van de AVG houdt.

Terug naar Over de AVG

Volgende