Skip to main content

Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek)

Datalek
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de verwerkingsverantwoordelijke het datalek, zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het lek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
De verwerker informeert de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een datalek.
Wanneer een datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene(n) onverwijld in kennis van het lek.
De verwerkingsverantwoordelijke documenteert alle datalekken in een register, inclusief alle relevante feiten m.b.t. de inbreuk, de gevolgen ervan en de (genomen) corrigerende maatregelen.

Terug naar Over de AVG

Volgende