• Welkom op de website van Mistrau!
    Mistrau is gespecialiseerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Mistrau adviseert uw bedrijf of organisatie over deze onderwerpen en levert diensten en projectmanagement om u te helpen de privacy te waarborgen en persoonsgegevens te beveiligen. Bij Mistrau kunt u terecht met al uw vragen en verzoeken over privacy en de AVG.

    Contact

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben betrokkenen verschillende rechten om de verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen.

Recht om geïnformeerd te worden

Betrokkenen hebben recht op transparante communicatie en informatie, gemakkelijk toegankelijk en in beknopte, begrijpelijke en duidelijke taal.

Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van diens persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht op correctie en completering van diens persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

De betrokkene heeft het recht op het verwijderen van diens persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging.

Wanneer de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt neemt de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van diens persoonsgegevens te wissen.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de verwerking van diens persoonsgegevens te  beperken, bijvoorbeeld als er (mogelijk) sprake is van incorrecte gegevens.

Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkene heeft het recht diens persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht van bezwaar

Een betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking van diens gegevens op grond van algemeen belang of gerechtvaardigd belang en wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering, worden verwerkt.

Recht niet te worden onderworpen  aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Nog niet (volledig) AVG compliant? Wacht niet tot het te laat is. Kom nu in actie!
Kijk voor onze AVG diensten op onze Diensten pagina

Wilt u contact met een AVG specialist, neemt u dan telefonisch of per e-mail contact op.

Volg mij

Persoonlijk profiel:

Volg Mistrau:

Mistrau

De Zandschel 59
5672 NB  Nuenen
M: +31 6 23330859
E: r.allard@mistrau.nl
www.mistrau.nl