Skip to main content

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben betrokkenen verschillende rechten om de verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen.
Recht om geïnformeerd te worden
Betrokkenen hebben recht op transparante communicatie en informatie, gemakkelijk toegankelijk en in beknopte, begrijpelijke en duidelijke taal.
Recht op inzage
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van diens persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens.
Recht op rectificatie
De betrokkene heeft het recht op correctie en completering van diens persoonsgegevens.
Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)
De betrokkene heeft het recht op het verwijderen van diens persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging.
Wanneer de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt neemt de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van diens persoonsgegevens te wissen.
Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de verwerking van diens persoonsgegevens te  beperken, bijvoorbeeld als er (mogelijk) sprake is van incorrecte gegevens.
Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De betrokkene heeft het recht diens persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
Recht van bezwaar
Een betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking van diens gegevens op grond van algemeen belang of gerechtvaardigd belang en wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering, worden verwerkt.
Recht niet te worden onderworpen  aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Terug naar Over de AVG

Volgende