Skip to main content

Schadevergoeding, aansprakelijkheid en sancties

Schadevergoeding
Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op de AVG, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade.
Aansprakelijkheid
Elke verwerkingsverantwoordelijke die bij verwerking is betrokken, is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door verwerking die inbreuk maakt op de AVG. Een verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.
Sancties
De toezichthoudende autoriteit kan voor inbreuken op de AVG administratieve geldboetes opleggen.
Er zijn 2 categorieën van boetes, afhankelijk van de aard van de overtreding:

Tot € 10 000 000 of, voor een onderneming, tot 2 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar (wat hoger is).
Tot € 20 000 000 of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar (wat hoger is).

De hoogste categorie boetes geldt met name voor overtredingen tegen de basisbeginselen inzake verwerking, met inbegrip van de voorwaarden voor toestemming, de rechten van de betrokkenen, de doorgiften van persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of een internationale organisatie, alle verplichtingen uit hoofde van door de lidstaten vastgesteld recht, niet-naleving van een bevel of een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking of een opschorting van gegevensstromen door de toezichthoudende autoriteit, of niet-verlening van toegang.

Terug naar Over de AVG